آزمایش tsh。 تفسیر نتیجه آزمایش تیروئید؛ تشخیص پرکاری و کم کاری تیروئید

392• 832• 191• 899• 2,039• 1,369• 1,744• 2,366• 1,970• 953• 598• 1,369• 600• 953• 729• 899• 3,949• 598• 828• 2,039• 187• 471• 358• 187• 1,120• 358• 991• 1,083• 730• 3,950• 297• 3,948• 1,962• 210. 5,169• 4,322• 2,364• 4,322• 1,083• 392• 502• 831• 113• 600• 5,169• 192• 113• 297• 830• 1,898• 212• 1,900• 3,947• 470• 209. 598• 1,744• 502• 212• 991• 1,120• 598•。

。 。 。 。 。 。